Etyka

Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998 r. w Sobieszewie postanawiają przyjąć Kartę, zwaną dla upamiętnienia tego faktu:

KARTĄ SOBIESZEWSKĄ

Uważając, że jednym z podstawowych obowiązków Członka Stowarzyszenia jest działanie w granicach obowiązującego prawa, jednocześnie brokerzy przyjmują, że uczciwe i etyczne postępowanie każdego brokera jest istotne i konieczne dla zachowania dobrego imienia i poczucia jedności środowiska.

Za podstawowe normy etycznego zachowania brokerzy, członkowie Stowarzyszenia, świadomie i dobrowolnie przyjmują:

I. W kontaktach z Klientem broker podejmuje:

działanie w dobrej wierze, nacechowane szacunkiem i w poczuciu najlepszego wykorzystania swojej wiedzy, mając za podstawowy cel interes Klienta.

II. W kontaktach wzajemnych:

każdy z członków Stowarzyszenia, będąc równym wśród równych, cieszy się szacunkiem całego środowiska.

podważanie dobrego imienia lub naruszanie czci innego brokera jest traktowane jako działanie wymierzone w całe środowisko.

wszelkie praktyki i działania, noszące znamiona nieuczciwego wzbogacenia się kosztem innego brokera, zasługują na potępienie ze strony całego środowiska.

III. W kontaktach z zakładem ubezpieczeń:

broker, poprzez swoje zaangażowanie i profesjonalizm, umiejętnie wykorzystując swoją wiedzę, postępuje uczciwe w stosunku do zakładu ubezpieczeń - dążąc do zabezpieczenia jak najlepiej pojętego interesu Klienta.

Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych - sygnatariusze Karty postanawiają:

Broker - członek Stowarzyszenia postępujący uczciwie i etycznie - zawsze może liczyć na wsparcie i ochronę ze strony całego środowiska.

Broker - działający z naruszeniem ogólnie przyjętych zasad etycznego i uczciwego postępowania, nie tylko wobec innych brokerów, Klientów czy zakładów ubezpieczeń, ale także wobec osób trzecich, winien być uznanym, dla dobra całego środowiska, niezależnie od podjętych wobec niego innych działań i postępowań, za niegodnego członkostwa w Stowarzyszeniu Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO I REASEKURACYJNEGO

Kodeks określa standardy etyki zawodowej członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.
Kodeks zawiera podstawowe zasady etyczne oraz powszechnie uznawane normy postępowania zawodowego brokerów, które są przestrzegane w interesie wszystkich stron obrotu ubezpieczeniowego.
Rozpatrywanie roszczeń wobec brokerów wynikające z błędów i nierzetelnego wykonywania zawodu należy do właściwych instytucji. Komisja Etyki zawodowej rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nieprofesjonalnego i nieetycznego postępowania członków Stowarzyszenia.
Brokerzy Ubezpieczeniowi i Reasekuracyjni przyjmują główne zasady Kodeksu Etyki Zawodowej oraz zobowiązują się do ich przestrzegania w prowadzonej przez siebie działalności.
Nieprzestrzeganie poniższych zasad może być ocenione prze Komisje Etyki Zawodowej jako nieetyczne i spowodować sankcje określone statutem Stowarzyszenia.

GŁÓWNE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ

A. Brokerzy działają w interesie klienta, którego dobro stawiane jest na pierwszym miejscu.

B. Brokerzy prowadzą działalność w dobrej wierze i zgodnie z prawem, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji.

C. Brokerzy dbają o reputację i dobre imię swojego zawodu.

D. Podstawą stosunków między brokerami jest równoprawność i wzajemny szacunek.

E. Dobór kadry, organizacja pracy i wewnętrzna kontrola firmy brokerskiej zapewniają kompetentną i odpowiedzialną obsługę Klienta.

F. Oświadczenia składane przez brokera lub w jego imieniu, w tym również ogłoszenia publiczne, są jednoznaczne i nie mogą wprowadzać w błąd.

G. Brokerzy w swoim działaniu kierują się zasadami uczciwego obrotu w stosunku do wszystkich podmiotów.

Masz pytania?

Jeśli masz pytania odnośnie naszej oferty zapraszamy do kontaktu z nami. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania szybko i wyczerpująco.

Napisz do nas!
* Imię i Nazwisko:
Firma:
* Adres email:
Nr. telefonu:
* Treść:
* Ile jest 4 + siedem?